TÍNH NĂNG PHẦN MỀM AMAX ACCOUNTING

Phần tích báo cáo tài chính

 • Cung cấp tức thời nhiều hệ thống báo cáo quản trị giúp giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác các thông tin về sức khỏe của Doanh nghiệp
Xem thêm

Phần tích báo cáo tài chính

 • Cung cấp tức thời nhiều hệ thống báo cáo quản trị giúp giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác các thông tin về sức khỏe của Doanh nghiệp
Xem thêm

Phần tích báo cáo tài chính

 • Cung cấp tức thời nhiều hệ thống báo cáo quản trị giúp giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác các thông tin về sức khỏe của Doanh nghiệp
Xem thêm

Nghiệp vụ tiền mặt

 • Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của doanh nghiệp. Tự lên báo cáo: sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ nhật ký thu tiền, sổ nhật ký chi tiền…
Xem thêm

Nghiệp vụ tiền mặt

 • Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của doanh nghiệp. Tự lên báo cáo: sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ nhật ký thu tiền, sổ nhật ký chi tiền…
Xem thêm

Nghiệp vụ tiền mặt

 • Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của doanh nghiệp. Tự lên báo cáo: sổ quỹ, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ nhật ký thu tiền, sổ nhật ký chi tiền…
Xem thêm

Nghiệp vụ mua hàng và bán hàng

 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng bán hàng, chi phí khác, hạch toán các khoản chiết khấu thương mại, theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo khách hàng và hóa đơn.
Xem thêm

Nghiệp vụ mua hàng

 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng, chi phí khác, hạch toán các khoản chiết khấu thương mại, theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo khách hàng và hóa đơn.
Xem thêm

Nghiệp vụ mua hàng

 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng, chi phí khác, hạch toán các khoản chiết khấu thương mại, theo dõi chi tiết công nợ phải trả theo khách hàng và hóa đơn.
Xem thêm

Nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho

 • Tự động lên báo cáo nhập kho, xuất kho, báo cáo nhập xuất tồn, tính giá vốn hàng hóa tự động. Phần mềm cho phép kiểm tra sai lệch giữa sổ kho và sổ cái tránh sai sót trong quá trình nhập liệu.

Xem thêm

Nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho

 • Tự động lên báo cáo nhập kho, xuất kho, báo cáo nhập xuất tồn, tính giá vốn hàng hóa tự động. Phần mềm cho phép kiểm tra sai lệch giữa sổ kho và sổ cái tránh sai sót trong quá trình nhập liệu.

Xem thêm

Nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho

 • Tự động lên báo cáo nhập kho, xuất kho, báo cáo nhập xuất tồn, tính giá vốn hàng hóa tự động. Phần mềm cho phép kiểm tra sai lệch giữa sổ kho và sổ cái tránh sai sót trong quá trình nhập liệu.

Xem thêm

Nghiệp vụ công cụ dụng cụ

 • Phân hệ Công cụ dụng cụ (CCDC) trên Phần mềm kế toán Amax giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán CCDC phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, Phân bổ, Kiểm kê.
Xem thêm

Nghiệp vụ công cụ dụng cụ

 • Phân hệ Công cụ dụng cụ (CCDC) trên Phần mềm kế toán Amax giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán CCDC phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, Phân bổ, Kiểm kê.
Xem thêm

Nghiệp vụ công cụ dụng cụ

 • Phân hệ Công cụ dụng cụ (CCDC) trên Phần mềm kế toán Amax giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán CCDC phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, Phân bổ, Kiểm kê.
Xem thêm

Nghiệp vụ tài sản

 • Phân hệ tài sản cố định (TSCĐ) trên Phần mềm kế toán Amax giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi TSCĐ chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán TSCĐ phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, khấu hao, Kiểm kê.
Xem thêm

Nghiệp vụ tài sản

 • Phân hệ tài sản cố định (TSCĐ) trên Phần mềm kế toán Amax giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi TSCĐ chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán TSCĐ phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, khấu hao, Kiểm kê.
Xem thêm

Nghiệp vụ tài sản

 • Phân hệ tài sản cố định (TSCĐ) trên Phần mềm kế toán Amax giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi TSCĐ chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán TSCĐ phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, khấu hao, Kiểm kê.
Xem thêm

Nghiệp vụ thuế

 • Tự động lập tờ khai thuế GTGT cùng các bảng phụ lục cho cả hai trường hợp nộp thuê theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Xuất khẩu báo cáo thuế định dạng XML, nộp báo cáo thuế trực tiếp đến cơ quan thuế qua HTKK
Xem thêm

Nghiệp vụ thuế

 • Tự động lập tờ khai thuế GTGT cùng các bảng phụ lục cho cả hai trường hợp nộp thuê theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Xuất khẩu báo cáo thuế định dạng XML, nộp báo cáo thuế trực tiếp đến cơ quan thuế qua HTKK
Xem thêm

Nghiệp vụ thuế

 • Tự động lập tờ khai thuế GTGT cùng các bảng phụ lục cho cả hai trường hợp nộp thuê theo phương pháp khấu trừ và trực tiếp. Xuất khẩu báo cáo thuế định dạng XML, nộp báo cáo thuế trực tiếp đến cơ quan thuế qua HTKK
Xem thêm

Nghiệp vụ tính giá thành

 • Tính giá thành theo nhiều phương pháp. Tự động phân bổ chi phí cho từng đối tượng tập hợp chi phí. Phần mềm kế toán Amax đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính giá thành: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức. Phần mềm cho phép tính giá thành cho từng sản phẩm, đơn hàng, công trình hoặc hợp đồng phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề.

Xem thêm

Nghiệp vụ tính giá thành

 • Tính giá thành theo nhiều phương pháp. Tự động phân bổ chi phí cho từng đối tượng tập hợp chi phí. Phần mềm kế toán Amax đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính giá thành: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức. Phần mềm cho phép tính giá thành cho từng sản phẩm, đơn hàng, công trình hoặc hợp đồng phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề.

Xem thêm

Nghiệp vụ tính giá thành

 • Tính giá thành theo nhiều phương pháp. Tự động phân bổ chi phí cho từng đối tượng tập hợp chi phí. Phần mềm kế toán Amax đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính giá thành: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức. Phần mềm cho phép tính giá thành cho từng sản phẩm, đơn hàng, công trình hoặc hợp đồng phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề.

Xem thêm

Nghiệp vụ tổng hợp

 • Giúp kế toán tổng hợp thực hiện các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính. Ngoài ra, phân hệ tổng hợp còn có chức năng lập chứng từ ghi sổ, khóa sổ kỳ kế toán,…và nhiều sổ sách, báo cáo quản trị giúp kế toán tổng hợp/kế toán trưởng dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu khi thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp
Xem thêm

Nghiệp vụ tổng hợp

 • Giúp kế toán tổng hợp thực hiện các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính. Ngoài ra, phân hệ tổng hợp còn có chức năng lập chứng từ ghi sổ, khóa sổ kỳ kế toán,…và nhiều sổ sách, báo cáo quản trị giúp kế toán tổng hợp/kế toán trưởng dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu khi thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp
Xem thêm

Nghiệp vụ tổng hợp

 • Giúp kế toán tổng hợp thực hiện các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính. Ngoài ra, phân hệ tổng hợp còn có chức năng lập chứng từ ghi sổ, khóa sổ kỳ kế toán,…và nhiều sổ sách, báo cáo quản trị giúp kế toán tổng hợp/kế toán trưởng dễ dàng kiểm tra, đối chiếu số liệu khi thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp
Xem thêm