TÀI LIỆU CHO NGƯỜI MỚI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM AMAX

HƯỚNG DẪN PHÂN HỆ TÀI SẢN
 • Mua sắm tài sản cố định
 • Nhận vốn góp bằng TSCĐ
 • Nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh
 • Xuất kho thành phẩm sản xuất đưa vào sử dụng làm TSCĐ
 • TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng
 • Tăng TSCĐ thuê tài chính
 • Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 • Chuyển TSCĐ thành CCDC
 • Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết
 • Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn
 • Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con
 • Chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ hữu hình
 • Đánh giá lại TSCĐ
 • Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận
 • Khấu hao TSCĐ
 • Kiểm kê TSCĐ
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO
 • Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh
 • Lập chứng từ quyết toán tạm ứng
 • Theo dõi và phân bổ chi phí trả trước
 • Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác
 • Hạch toán ngoại tệ
 • Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
 • Lập chứng từ ghi sổ
 • Lập báo cáo tài chính
 • Lập báo cáo tài chính tổng hợp
 • Lập báo cáo tài chính giữa niên độ